top of page

Polityka Prywatności

Codziennie dbamy o ochronę danych osobowych, dlatego z zaangażowaniem każdego dnia staramy się dbać o bezpieczeństwo i komfort użytkowników Naszego serwisu internetowego. Z tego powodu, w niniejszym dokumencie przekazujemy Wam istotne informacje przetwarzania Twoich danych osobowych podczas wizyt na naszej stronie internetowej, abyś mógł nieustannie mieć pełnię wiedzy pozwalającej Ci właściwie chronić Twoje dane.

Mając świadomość znaczenia dokumentu, w szczególności treści, jaką chcemy w nim przekazać oraz formy jego udostępnienia, staraliśmy się aby był on zrozumiały dla każdego Użytkownika.

 1. Informacje ogólne

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy Twoje określone w niniejszym dokumencie dane osobowe w różnych celach, przy czym w procesie przetwarzania zastosowane mogą być różne metody zbierania, podstawy legalności przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania, które zawsze określone są w stosunku do celu, w jakim dane są przez Nas przetwarzane.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Jesteśmy Administratorem danych osobowych. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak
i w przypadku, w którym dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

   2.  Administrator danych

Administratorem danych osobowych użytkowników strony www.pfb-zp.pl jest Polskie Forum Biznesu Związek Pracodawców z siedzibą przy ul. Indiry Gandhi 17B, 02-776 Warszawa. Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować w dowolnym momencie w formie:

 • elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: iod@pfb-zp.pl ;

 • tradycyjnej wysyłając korespondencję na adres: 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 17B;

 • telefonicznej dzwoniąc pod numer: 730 868 911

   3. Inspektor Ochrony Danych

Dbając o ochronę Państwa danych osobowych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w każdej sprawie związanej z ochroną danych osobowych pisząc na adres: iod@pfb-zp.pl lub wysyłając korespondencję w formie tradycyjnej na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

   4. Zakres danych osobowych jakie możemy przetwarzać

Jeśli jesteś Użytkownikiem naszej strony i skorzystałeś z możliwości skontaktowania się z nami przy pomocy udostępnionych danych kontaktowych  (napisałeś do nas wiadomość, zadzwoniłeś), to możemy zbierać:

 • Imię i Nazwisko i/lub Nazwa Podmiotu,

 • adres e-mail i/lub numer telefonu,

 • inne dane dotyczące korespondencji elektronicznej lub telefonicznej.

Jeżeli jesteś użytkownikiem naszej strony i nie zdecydowałeś się na elektroniczną formę kontaktu z nami to automatycznie zbieramy:

 • Adres IP,

 • dane dotyczące lokalizacji oraz urządzenia, z którego korzystasz przeglądając nasz serwis,

 • logi.

Wskazane powyżej dane zawsze zbieramy os osoby, której dane dotyczą (oznacza to, że od Ciebie).

    5. Cele i podstawy prawne przetwarzania przez nas danych osobowych

Twoje dane przetwarzamy przede wszystkim:

 1. w celu umożliwienia nawiązania z nami kontaktu przez podane na stronie adresy e-mail lub numery telefonów, na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO, co  wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu  w zakresie udzielenia odpowiedzi lub niezbędnych wyjaśnień;

 2. w celu obrony lub dochodzenia roszczeń, co wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu w związku z prowadzoną działalnością  (np. reklamacje), na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO;

 3. w celu prowadzenia statystyk odwiedzin naszego serwisu, które mogą dotyczyć takich informacji jak: czas spędzania, aktywności, jakości wyświetlanej treści, Twojej lokalizacji czy informacji z jakiego urządzenia korzystasz przeglądając nasz serwis na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO – czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu;

 4. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, lub w sytuacji, gdy wyrazisz nam na to zgodę również w celu marketingu za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. lit. a) RODO.

   6. Dobrowolność czy obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz w niektórych procesach może być niezbędne do wykonania określonych czynności. Niepodanie danych w poszczególnych procesach skutkować może brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi w sytuacji nawiązania z Nami kontaktu lub realizacji Twojego wniosku dotyczącego przetwarzania danych osobowych. 

   7. Czas przetwarzania przez nas danych osobowych

Okres przechowywania danych zależy od celu oraz podstawy prawnej przetwarzania. Poniżej wskazujemy przykładowe okresy ich przechowywania:

 1. Nawiązanie kontaktu – przez okres niezbędny do obsługi Twojego zapytania, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie lub wniosku o usunięcie tych danych. Jednakże, jeśli na podstawie nawiązanej relacji, podejmiemy współpracę okres retencji ulegnie wydłużeniu na czas właściwy dla trwania tej relacji biznesowej i trwania dalszego procesu przetwarzania danych osobowych, w związku z tą relacją biznesową oraz przez okres przedawnienia roszczeń;

 2. Statystyki odwiedzin – przez okres nie dłuższy niż 3 lata, w związku z chęcią obserwacji rozwoju naszej strony;

 3. Marketing bezpośredni – do zakończenia celu lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na dalsze przetwarzanie bądź wycofania udzielonej zgody;

 4. Obrona przed lub dochodzenie roszczeń – przez okres lat 6, gdyż jest to okres przedawnienia tych roszczeń określony w Kodeksie cywilnym.

 

   8. Udostępnianie danych osobowych

Nie ujawniamy danych osobowych Użytkowników Naszego serwisu za wyjątkiem sytuacji:

 • w których jest to konieczne w związku z prowadzoną działalnością np. dostawcy usług telekomunikacyjnych, operatorzy pocztowi;

 • w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa, w takim przypadku udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:

 • dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych;

 • egzekwowaniem obowiązujących Warunków korzystania ze strony (regulamin strony www), w tym badaniem potencjalnych naruszeń;

 • monitorowania ruchu na stronie bądź czasu na niej spędzonego;

 • wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

 • ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych, użytkowników strony oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa;

 • lub w sytuacji, gdy wyrazisz jako osoba, której dane dotyczą zgodę na takie udostępnienie,

 • lub w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji zleconych czynności przez podmioty trzecie na podstawie podpisanych umów.

Nie przekazujemy danych do podmiotów trzecich z siedzibą w Państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji międzynarodowych.

   9. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Masz prawo:

 • dostępu do danych osobowych – możesz w każdej chwili skontaktować się z Nami w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, wglądu do tych danych, weryfikacji zakresu danych, jakie przetwarzamy, a także uzyskania ich kopii;

 • do sprostowania danych osobowych – jako Administrator nieustannie dbamy o zachowanie poprawności Twoich danych osobowych znajdujących się w naszych zasobach, jednakże jeżeli stwierdzisz, że posiadamy dane osobowe, które są niepoprawne bądź nieaktualne, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami w celu doprowadzenia tych danych do stanu zgodności z rzeczywistością,

 • do żądania usunięcia Twoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – możesz w każdej chwili zgłosić się do Nas z żądaniem usunięcia Twoich danych osobowych jeśli Twoje nie będą one już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami, Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania,

 • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie danych bez Twojej zgody tylko w zakresie ich przechowywania) – prawo to przysługuje Ci, jeśli: zauważysz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, co pozwala Ci żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane osobowe nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia Twoich praw; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • do przenoszenia danych osobowych – możesz żądać od nas uzyskania swoich danych w formacie możliwym do odczytu maszynowego lub przeniesienia Twoich danych na rzecz innego Administratora, jeżeli dane te są przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) bądź art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (zawarcie i realizacja umowy);

 • do wycofania zgody – w każdej chwili możesz wycofać zgodę udzieloną Nam na przetwarzanie Twoich danych osobowych bez skutków dla przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;

 • do złożenia skargi do Organu Nadzorczego – jeżeli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do polskiego Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych uodo.gov.pl).

   10. Jak możesz zrealizować swoje prawa?

Swoje żądanie możesz wnieść do nas w dowolnym momencie. Możesz to zrobić:

 • w formie elektronicznej pisząc na adres: iod@pfb-zp.pl

 • w formie tradycyjnej wysyłając korespondencję na adres : 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 17B z dopiskiem „ochrona danych osobowych”

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.gov.pl.

 

   11. Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

 

Ważne – dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie podlegają one profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na Ciebie lub Twoje prawa.

   12. Bezpieczeństwo danych osobowych

Jak dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych?

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem danych osobowych.
W szczególności:

 • stosujemy szyfrowanie SSL;

 • kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu;

 • dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom
  i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na nasze potrzeby. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności;

 • a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie
  z zakończeniem współpracy.

13. Postanowienia końcowe

Czy możemy zmienić treść niniejszej polityki?

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w widoczny sposób.

bottom of page