top of page

Formularz zgłoszeniowy

Pełna nazwa (firma) pracodawcy zgodnie z odpisem aktualnym z Krajowego
Rejestru Sądowego lub CEIDG

NIP pracodawcy lub w przypadku pracodawców zagranicznych - podatkowy
numer identyfikacyjny nadany w innym kraju

Adres rejestrowy pracodawcy

Rodzaj pracodawcy
Status podmiotu

W przypadku pracodawców innych niż osoby fizyczne – pełny skład osób
uprawnionych do reprezentacji pracodawcy na dzień podpisywania deklaracji
(imię, nazwisko i funkcja)

Liczba zatrudnianych pracowników na dzień podpisywania deklaracji

Sposób reprezentacji na dzień podpisywania deklaracji

Dane kontaktowe pracodawcy:

Osoba zgłaszająca lub zgłaszające – pracodawcy, ich przedstawiciele bądź pełnomocnicy
(w przypadku podmiotów grupowych wymagana reprezentacja jak w KRS). Proszę czytelnie wypisać osoby zgłaszające.

Dziękujemy za rejestrację na nasze wydarzenie. Do zobaczenia!

bottom of page